Sme občianske združenie MADETO, ktoré sa od roku 2021 v regióne Východného Slovenska zameriava na pomoc a podporu tých, ktorí sú na ňu bezprostredne odkázaní, predovšetkým na detí zo znevýhodnených rodín, mladých, ktorí vyrastali v znevýhodnených rodinách, alebo detských domovoch, seniorov a hendikepovaných.

Naše ciele

Poslaním nášho združenia je podporovať sociálnu inklúziu medzi všetkým skupinami a tým vytvoriť príležitosť začleniť sa do spoločnosti a mať kvalitnejší život.

Vytvárame

príjemné rodinné prostredie a príležitosť budovať sociálne vzťahy medzi deťmi a rodinami bez postihnutia a s postihnutím, čo podporuje výchovu detí k rešpektu a tolerancii k sebe navzájom.

Poskytujeme

prechodné ubytovanie pre týrané matky a dávame im príležitosť uplatniť sa na trhu práce.

Organizujeme
  • vzdelávacie aktivity, odborné prednášky, semináre prostredníctvom atraktívnych rečníkov (športovci, známe osobnosti) pre mladých, čím eliminujeme drogovú závislosť mládeže.
  • denné tábory a športové aktivity, ktoré umožňujú hlavne deťom zo znevýhodnených rodín sa aktívne hýbať, dávame im priestor k vytvoreniu pozitívneho vzťahu k športovým aktivitám a zdravému životnému štýlu.
Ponúkame

mladým, deťom a ich rodičom zmysluplne využiteľnú voľno-časovú pohybovú aktivitu na čerstvom vzduchu pre vytvorenie optimálneho predpokladu pre zdravý a duševný vývoj detí a vytvorenie pozitívneho postoju k pohybu a k svojmu telu.

Dávame

priestor seniorom stretávať sa v príjemnom prostredí, kde im deti a mladí vedia vytvoriť príjemný program, skrátiť chvíle samoty a navzájom si vymeniť generačné skúsenosti.

Hýb sa s nami!

Projekt je podporený z VÝZVY POSLANCOV PSK – 2023.
Číslo zmluvy: 1058/2023/OPR

Kúzelné zvieratká

Projekt je podporený z VÝZVY POSLANCOV PSK – 2024. Číslo zmluvy: 476/2024/OPR

Ihrisko pre každé dieťa

Projekt je podporený z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky reg. Číslo. 12715/2023-M_ODPD

Neváhajte nás kontaktovať

Sídlo

Nábrežná 4418/1,
080 01 Prešov

Telefónne číslo:

Bankové spojenie:

SK37 1100 0000 0029 4111 3655